Redovisningsförklaring

Notera att vi enligt UK Gambling Commissions licensvillkor är skyldiga att informera spelare som använder våra tjänster i England, Skottland, Wales eller Nordirland ("Brittiska kunder") om skyddsnivån för de Brittiska kundernas medel. Kundernas tillgångar förvaras på bankkonton som hålls separerade från företagets övriga bankkonton men kan komma att utgöra en del av företagets tillgångar i händelse av bristande betalningsförmåga. Detta möter Gambling Commissions krav för åtskillnad av kundmedel på nivån: medium segregering. Klicka här för mer information: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Notera att Brittiska kunder måste bekräfta mottagandet av denna deklaration och vi kommer inte att tillåta att Brittiska kunder utnyttjar några medel som deponerats för spel i väntan på bekräftelsen, för vart och ett av följande tillfällen: (i) om en Brittisk spelare inte har satt in medel hos Oss tidigare, första gången som en Brittisk spelare sätter in medel, (ii) om en Brittisk spelare har satt in medel hos Oss tidigare, vid nästa enstaka tillfälle som den Brittiska spelaren gör insättningar hos Oss, och (iii) i samband med varje efterföljande insättning av en Brittisk spelare, som är den första sedan förändringen i vår Redovisningsförklaring.

Varken partypoker.se ("Operatören") eller någon del av större Entain ("Koncernen") har någon historia av att inte betala sina skulder som uppkommer vid individuella speltransaktioner eller möta sina ekonomiska förpliktelser. Detta inkluderar där Operatören och andra företag inom koncernen driver verksamhet i olika licensierade och reglerade länder.

Koncernkontroll

Som ett minimum utför ledningen för koncernen en månatlig översyn av hur koncernens olika verksamhetsgrenar på de marknader där koncernen är verksam presterar och fördelar resurser till de verksamheter som behöver dem. Betydande investeringar ges till nya satsningar och dessa övervakas noga när de befinner sig i sin inledningsfas. Likviditetsproblem kommer att uppmärksammas omedelbart av ledningen.

Koncernen ser alltid till att dess likvida medel hela tiden överstiger koncernens kundmedel. Per den 30.06.2018 juni hade koncernen kassabehållning som uppgick till £444,6 milj. och outnyttjade kreditfaciliteter som uppgick till £495,0 milj.
Kundmedel i hela koncernen uppgick till £213,4 milj. vid samma tidpunkt.
Operatören är det huvudsakliga företaget för likvida medel som håller sina Brittiska kunders medel och koncernens överskottslikviditet. Operatören investerar sin överskottslikviditet i högkvalitativa penningmarknadsfonder och kortfristiga bankinlåningar hos ledande europeiska banker.

Operatörskontroll

Operatörens brittiska kundtillgodohavanden uppgick till cirka 10 milj GBP. För att uppfylla LCCP:s krav skulle medel till detta belopp placeras i ett dedikerat bankkonto. Fritt kassaflöde (skillnaden mellan kassabehållning och kundmedel) skulle ge den inledande driftsfinansieringen trots att den brittiska marknaden (som noterats i de ekonomiska prognoserna) är avsedd att vara positiv för nettoresultat och kassaflöde som baseras på den befintliga spelarbasen.
Operatören, som en del av den bredare koncernen, verkar under en strikt tilldelad och tillämpad nivå av ekonomisk och administrativ kontroll. Några exempel på ekonomiska kontroller som används inom verksamheten är:
• Operatörens styrelse samt ett dedikerat ledningsteam kommer löpande att försäkra och granska beslutsfattande och ekonomiska kontroller.
• I vilken utsträckning enskilda anställda kan utsätta företaget för utgifter anges tydligt i ett dokument för delegering av beslutanderätt. Detta dokument tar hänsyn till företagets verksamhet och specificerar handlingar till hurudana nivåer som (exempelvis) kundtjänstombud kan bevilja bonusar upp till en utgiftsnivå där ett högre godkännande krävs.
• Merparten av utgifterna dirigeras genom upphandlings- och inköpsorderprocesser som uppstår innan en beställning görs för varor eller tjänster och spårar utgiftsflödet genom verksamheten. Detta är helt integrerat i affärsredovisningen.
• Olika policyer, som behållning av likvida medel och skattehantering, tillämpas i hela koncernen för att styra alla koncernens tillgångar.
• Koncernen har en stark internrevisionsavdelning som rapporterar till koncernens revisions- och riskkommitté. Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn av de ekonomiska och operativa kontroller som används inom verksamheten.

"Brittiska kundmedel" innebär det samlade värdet av tillgångar som finns tillgodo hos operatörens Brittiska kunder, inklusive och utan begränsning till: avräknade medel som deponerats av Brittiska kunder hos Operatören för att ge insatser i, eller för att möta deltagaravgifter för framtida spel, vinster eller priser som Brittiska kunder har valt att lämna insatta hos operatören, eller som operatören ännu måste redogöra till Brittiska kunder, och varje kristalliserad men ännu obetald lojalitets- eller annan bonus. Kundmedel sparas på bankkonton som är skilda från andra företagsbankkonton och skyddas av ett segregerat kundkontoförtroende. Detta är i enlighet med Gambling Commissions krav på segregering av kundmedel enligt den lägsta "medium skydd", vilket innebär att det finns arrangemang på plats för att säkerställa att pengar återlämnas till kunder om företaget blir insolvent.

"Koncernens kundmedel" betyder det samlade värdet av tillgångar som innehas av alla kunder i koncernen.