Användarvillkor för Shoutbox

Shoutbox-funktionen (nedan kallad Shoutbox) i sportspelsektionen tillhandahålls av ElectraWorks Limited (nedan kallad Bolaget) och grundar sig på gällande allmänna affärsvillkor och nedan angivna användarvillkor. Användare kan, så snart dessa användarvillkor accepterats, använda Shoutbox utan kostnad. Följande bestämmelser gäller för användning av Shoutbox:

 1. Inlägg kan endast skrivas in i Shoutbox efter att ett spel placerats.
 2. Användare förbjuds att, i samband med användning av Shoutbox,
  1. publicera data, texter, bilder, filer, länkar, programvara eller annat innehåll som Bolaget särskilt bedömer vara olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, ofredande, besvärande, vulgärt, oanständigt, rasistiskt eller eggar till hat eller väcker anstöt på annat sätt;
  2. skada minderåriga på något sätt;
  3. skriva in, publicera, e-posta eller på annat sätt överföra innehåll som användaren inte har rätt att lämna vidare;
  4. skriva in, publicera, e-posta eller på annat sätt överföra innehåll som utgör intrång i tredje parts rättigheter, särskilt patent-, varumärkes- och upphovsrätt, affärshemligheter eller annan äganderätt;
  5. skriva in, publicera, sprida eller på annat sätt namnge reklam- och marknadsföringsmaterial eller andra uppgifter/nyheter om detta gynnar andra sportspels- och/eller turspelsoperatörer;
  6. använda Shoutbox i kommersiellt syfte;
  7. ofreda, hota, förtala, besvära eller genera någon, eller på annat sätt förorsaka olägenheter, oavsett om det gäller en fysisk eller juridisk person.
 3. Varje användare är skyldig att följa gällande juridiska bestämmelser (t.ex. strafflag, skydd av minderåriga, varumärkesrätt, upphovsrätt, illojal konkurrens osv.).
 4. Vid överträdelse av användarvillkoren förbehåller sig Bolaget rätten att radera aktuellt inlägg. Vid allvarliga fall eller vid återupprepning har Bolaget rätt att radera användarens registrering och, under en begränsad tid eller för all framtid, spärra användarens konto. Därutöver har Bolaget rätt att besluta om ett avtalsvite på EUR 50, oberoende eventuellt skadeståndskrav. Bedömningen av den situation som leder till att ett konto spärras eller att ett beslut om avtalsvite fattas sker efter Bolagets gottfinnande. Detta gäller även för av Bolaget anlitade personer. Vid överträdelse av punkt 2 (e) (Reklam för andra operatörer) skall avtalsvitet uppgå till EUR 100.

  Spärrning av konto och krav på erläggande av avtalsvite och skadestånd utesluter inte att eventuella lagöverträdelser beivras, straff- och/eller civilrättsligt. Bolaget skall omedelbart underrätta behöriga myndigheter om eventuella lagöverträdelser.
 5. Varje användare är själv ansvarig för innehållet och de uppgifter som han/hon publicerar. Bolaget tar inget ansvar för skador, av vilket slag de än må vara, som uppstår i samband med användning av Shoutbox, inte heller för skador som uppstår på grund av ofullständig eller felaktig visning av inlägg i Shoutbox.
 6. Föreliggande användarvillkor kan när som helst ändras. Om Bolaget genomför betydande ändringar i användarvillkoren skall användarna informeras om detta. Oberoende av denna information är användarna skyldiga att regelbundet kontrollera gällande användarvillkor. Om användaren fortsätter att använda Shoutbox efter införandet av en betydande ändring skall Bolagets bedömning vara att användaren accepterat ändringarna i användarvillkoren.
 7. Bolagets allmänna affärsvillkor berörs inte av dessa användarvillkor.